Blog

Zomeractiviteit: 5 boeken om van te genieten

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 30-06-2021

Boekenlezen als zomeractiviteit is een groot goed. Deze zomer is het maar de vraag of we de vakantie in het buitenland kunnen vieren. Het tempo waarmee de bevolking wordt gevaccineerd ligt behoorlijk hoog. Dit zorgt ervoor dat de overheid meer versoepelingen toelaat. Voor ons betekent dit dat wij vaker buiten te vinden zijn, vooral als het zonnetje schijnt.

Ontdek via de onderstaande links meer zomeractiviteiten!

5 x boekentips als zomeractiviteit

Arsène Lupin, gentleman inbreker – Maurice Leblanc
In gent­le­man-in­bre­ker zijn de eer­ste negen Lu­pin­ver­ha­len op­ge­no­men, voor het eerst uit­ge­ge­ven in 1907. Ze vor­men de li­te­rai­re ge­boor­te­ak­te van de Robin Hood van de belle époque, die steelt van de rij­ken en op­komt voor de armen. De ver­ha­len zijn af­zon­der­lij­ke pa­rel­tjes, die de au­teur tot een heer­lijk lees­snoer heeft weten te rij­gen. Pa­rel­tjes die ruim hon­derd jaar na dato nog steeds een genot zijn om te lezen.

On­langs is er op Net­flix ook een serie ver­sche­nen over Arsène Lupin. De serie is zo po­pu­lair ge­wor­den dat de boe­ken als warme brood­jes over de toon­bank vlo­gen. Bin­nen no time was dit boek dan ook uit­ver­kocht. Weet jij nog een exem­plaar te be­mach­ti­gen en te lezen als zomeractiviteit.

De edele kunst van not giving a f*ck – Mark Manson
Stop met al­tijd maar po­si­tief zijn, en leer in plaats daar­van om te gaan met je te­kort­ko­min­gen en de te­gen­sla­gen in het leven. Zodra je niet meer weg­rent voor je ang­sten, fou­ten en on­ze­ker­he­den maar de pijn­lij­ke waar­heid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelf­ver­trou­wen waar je in deze tijd zo’n be­hoef­te aan hebt. Mark Man­son geeft je de tools om te kie­zen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee om­ar­men werkt be­vrij­dend. Hu­mo­ris­tisch en vol goede grap­pen, maar bo­ven­al on­der­steund door we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.

Een werkweek van 4 uur – Timothy Feriss
Ver­geet het oude con­cept van hard wer­ken tot aan je pen­si­oen en stel je span­nen­de le­vens­plan­nen niet uit. Fer­riss heeft het ach­ter­haal­de idee van ‘eerst wer­ken, dan leven’ in­ge­ruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daar­toe in staat, maar de nieu­we eco­no­mi­sche fac­to­ren tijd en mo­bi­li­teit. Wacht niet lan­ger, zeker niet in tij­den van eco­no­mi­sche on­ze­ker­heid. En ver­geet het ach­ter­haal­de idee van wer­ken tot je pen­si­oen. Of je nu die grote we­reld­reis wilt maken, een maan­de­lijks sa­la­ris van vijf cij­fers wilt met zo wei­nig mo­ge­lijk in­span­ning, of ge­woon min­der wilt wer­ken en meer wilt ge­nie­ten – Een werk­week van vier uur geeft het ant­woord. Dit re­vo­lu­ti­o­nai­re boek wijst je de weg naar een nieuw leven van wei­nig werk­uren, veel vrije tijd en geld in over­vloed, of je nu een over­werk­te loon­slaaf bent of een on­der­ne­mer die klem zit in het suc­ces van zijn be­drijf. Dit boek is een must-read als zomeractiviteit.

De zeven zussen (Boekenserie) – Lucinda Riley
De Zeven Zus­sen serie is al voor meer­de­re prij­zen ge­no­mi­neerd en vliegt over de toon­ban­ken. In deze serie volg je Maia en haar zus­sen tij­dens de zoek­tocht naar hun af­komst. Ze zijn ge­a­dop­teerd, maar wan­neer hun vader over­lijdt ont­van­gen ze ieder een brief met aan­wij­zin­gen naar hun af­komst. In het eer­ste boek vol­gen we Maia die in Rio de Jan­ei­ro op on­der­zoek uit­gaat om te zien waar zij van­daan komt.

Het ze­ven­de boek ver­scheen op 1 april 2021. Lucin­da Riley kon­dig­de toen ook met­een aan dat er een acht­ste boek zou ver­schij­nen. He­laas over­leed zij voor­dat zij dit boek had ge­schre­ven.

Rijke pa, arme pa – Robert Kiyosaki
Of je uit de schul­den wilt komen, of aan het eind van de maand geld wilt over­hou­den, of bij­zon­der wel­va­rend wilt wor­den, dit boek lezen als zomeractiviteit is een ‘must’. Op een pret­tig lees­ba­re ma­nier leert Ro­bert Kiy­osa­ki jou onder meer hoe geld ver­diend wordt en hoe jij jouw in­ko­men kunt laten toe­ne­men, hoe je niet al­leen meer geld kunt ver­die­nen, maar voor­al hoe je het kan be­hou­den. Daar­naast lees je hoe jij jouw geld voor je kunt laten wer­ken en wat de beste ma­nier is om fi­nan­ci­eel voor je­zelf te zor­gen. In het boek ont­kracht Ro­bert Kiy­osa­ki het fa­bel­tje dat je een hoog in­ko­men moet heb­ben om rijk te wor­den en be­twist hij de over­tui­ging dat jouw huis tot de ac­ti­va be­hoort. Hij laat ou­ders zien waar­om ze niet op het school­sys­teem kun­nen ver­trou­wen als het om on­der­richt over geld gaat; en stelt hij voor nu en al­tijd vast wat ac­ti­va en pas­si­va zijn. Daar­naast deelt hij zijn visie over wat jij jouw kin­de­ren over geld zou moe­ten leren als je hun een ge­zon­de fi­nan­ciële toe­komst wilt geven. Een heel in­te­res­sant boek voor per­so­nen die toe zijn aan per­soon­lij­ke fi­nan­ciële ont­wik­ke­ling.

Met deze lijst heb je een mooie se­lec­tie boe­ken die je in de zo­mer­va­kan­tie kan ver­slin­den. Of je nu op va­kan­tie gaat, lek­ker thuis op de bank ligt of in de tuin zit en een boek leest; ont­span­nen kan je zeker. Houd onze web­si­te in de gaten voor meer zo­mer­ac­ti­vi­tei­ten en tips!

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo