Nieuws

Kabinetsplannen bekend: Meer geld voor onderwijs

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 23-09-2022

Kabinetplannen voor het onderwijs bekend

Af­ge­lo­pen dins­dag was het Prins­jes­dag. Zoals we al jaren ge­wend zijn, maak­te het ka­bi­net de plan­nen voor het ko­men­de jaar be­kend. Zo ook voor het on­der­wijs. Vanaf 2023 stopt het ka­bi­net mil­jar­den extra in het on­der­wijs.

Verhoging basisbeurs uitwonende mbo- en ho-studenten

Om te be­gin­nen trekt het ka­bi­net een­ma­lig € 500 mil­joen uit om de koop­kracht van stu­den­ten te her­stel­len. Dit geld wordt ge­bruikt om de ba­sis­beurs van uit­wo­nen­de stu­den­ten te ver­ho­gen. Per maand krij­gen zij € 165,- boven op de ba­sis­beurs die zij vanaf het stu­die­jaar 2023/2024 ont­van­gen. De ver­ho­ging geldt voor mbo-, hbo- en uni­ver­si­tai­re stu­den­ten die recht heb­ben op stu­die­fi­nan­cie­ring.

Speciaal fonds voor onderzoek, welzijn, gelijkheid en aansluiting op arbeidsmarkt

Meer geld voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en welzijn van studenten

Om het ken­nis­ni­veau in Ne­der­land hoog te hou­den is een goede kwa­li­teit van het hoger on­der­wijs en we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek van be­lang. Het ka­bi­net stelt jaar­lijks € 500 mil­joen extra be­schik­baar voor het hoger on­der­wijs en on­der­zoek. Daar­naast gaat tot en met 2033, € 5 mil­jard naar een nieuw we­ten­schaps­fonds. Het OCW be­steedt dit geld onder meer aan op­lei­din­gen voor ta­lent­vol­le we­ten­schap­pers, be­ge­lei­ding van stu­den­ten, te­gen­gaan van pres­ta­tie­druk, het wel­zijn van stu­den­ten en een be­te­re aan­slui­ting van op­lei­din­gen op de ar­beids­markt.

Middelbaar beroepsonderwijs krijgt geld voor gelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt

Vanaf 2023 trekt het ka­bi­net jaar­lijks €350 mil­joen extra uit voor het mbo. Dit geld gaat onder meer naar het be­vor­de­ren van de kan­sen­ge­lijk­heid. Hier­on­der valt het uit­ban­nen van sta­ge­dis­cri­mi­na­tie, het te­gen­gaan van voor­tij­dig school­ver­la­ten en de be­ge­lei­ding van kwets­ba­re stu­den­ten van school naar werk. Daar­naast wordt het geld onder an­de­re uit­ge­ge­ven aan het ver­be­te­ren van de aan­slui­ting van het on­der­wijs tot de ar­beids­markt en het ver­be­te­ren van kwa­li­teit, on­der­zoek en in­no­va­tie bin­nen het mbo.

Betere budgetten in basis- en voortgezet onderwijs voor basisvaardigheden en personeel

Om goed te func­ti­o­ne­ren in de sa­men­le­ving zijn ba­sis­vaar­dig­he­den zoals lezen, schrij­ven, re­ke­nen en het om­gaan met com­pu­ters be­lang­rijk. Vanaf 2023 wordt er jaar­lijks € 1 mil­jard uit­ge­ge­ven door het ka­bi­net aan hulp bij het ver­be­te­ren van deze vaar­dig­he­den. Om te zor­gen dat de kwa­li­teit van het on­der­wijs op ni­veau blijft, zijn meer le­ra­ren, school­lei­ders en on­der­wijs­on­der­steu­ners nodig. Daar­om wordt in 2023 nog extra geld uit­ge­trok­ken voor ho­ge­re sa­la­ris­sen (€ 919 mil­joen), min­der werk­druk in het voort­ge­zet on­der­wijs (€ 300 mil­joen) en het bij­scho­len van le­ra­ren en school­lei­ders (€ 128 mil­joen, jaar­lijks vanaf 2023).

Alle leerlingen gelijke kansen

Ie­de­re leer­ling heeft recht op een ge­lij­ke kans. Het ka­bi­net stelt de ko­men­de jaren to­taal € 1 mil­jard be­schik­baar voor ge­lij­ke kan­sen op ont­wik­ke­ling. Daar­van wordt € 34 mil­joen door het mi­nis­te­rie van On­der­wijs, Cul­tuur en We­ten­schap be­steedt aan extra ac­ti­vi­tei­ten zoals huis­werk­be­ge­lei­ding, tech­nie­k­les en sport.

Deze plan­nen be­lo­ven heel wat voor de ont­wik­ke­ling en toe­komst van het on­der­wijs de ko­men­de jaren. Wil jij meer in­for­ma­tie over de plan­nen van het ka­bi­net voor het on­der­wijs? Be­kijk dan deze pa­gi­na van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, Cul­tuur en We­ten­schap. Kijk hier voor meer nieuws en blogs over het on­der­wijs.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo