Als herintreder in het onderwijs, maak jij het verschil

Het on­der­wijs gaat ge­bukt onder een schreeu­wend te­kort aan per­so­neel. Her­in­tre­ders vor­men een be­lang­rijk deel van de op­los­sing. Zij kun­nen ‘lucht’ geven. Ook als zij niet full­ti­me gaan wer­ken in het on­der­wijs, maar aan de slag gaan als part­ti­mer of hy­bri­de do­cent, ‘koopt’ het on­der­wijs tijd met hun inzet. Bo­ven­dien bren­gen herintreders ener­gie en in­for­ma­tie van bui­ten de sec­tor, waar­mee het on­der­wijs haar voor­deel doet.

Herintreder helpt het onderwijs echt vooruit

Na­tuur­lijk kun­nen de op­los­sin­gen voor het per­so­neels­te­kort niet vol­le­dig van bui­ten het on­der­wijs komen. Au­to­ma­ti­se­ren, di­gi­ta­li­se­ren en spe­ci­a­li­se­ren zijn voor­beel­den van deel­op­los­sin­gen die bin­nen het on­der­wijs ge­trof­fen kun­nen wor­den. Het is een com­bi­na­tie van fac­to­ren die het per­so­neels­te­kort ver­oor­zaakt. Het is net zo goed ook een com­bi­na­tie van fac­to­ren die het te­kort aan per­so­neel re­du­ceert.

 

Het ontbrekende puzzelstukje is de herintreder

Onze samenleving vergrijst. Dit betekent voor het onderwijs dat veel docenten met pensioen gaan. Door ‘ontgroening’ (dalend vruchtbaarheidscijfer) neemt ook het aantal leerlingen en studenten in het onderwijs af. Per saldo krimpt het personeelstekort. Maar het gaat langzaam. Te langzaam. Vooral omdat een groot deel van de afgestudeerden met een lesbevoegdheid nooit een start maakt voor de klas.

Wil jij herintreden in het onderwijs?

In 2023 organiseren wij een speciaal
programma voor starters, herintreders en zij-instromers.

Meld je aan voor de (verlengde) Carrieredagen, wij helpen jou graag herstarten.

aanmelden carrièredagen

(binnen 24 uur contact)

 

Herintreden in VO?

Lees het blog over herintreden in het voortgezet onderwijs.

HERINTREDEN

(meer informatie over herintreden)

 

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Bekijk de ervaringen van andere kandidaten die werken via ons.

TESTIMONIALS

(in beeld en geluid)