Herintreden in het voortgezet onderwijs

Vijf vragen en vijf antwoorden

Wil jij herintreden in het vo? Het on­der­wijs zit te sprin­gen om per­so­neel. Gaf jij vroe­ger les en ben jij daar­na een pe­ri­o­de weg­ge­weest (kin­de­ren, bui­ten­land of an­de­re am­bi­ties) dan wil jij nu mis­schien terug voor de klas? Want het is en blijft een prach­ti­ge uit­da­ging: bij­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van jonge men­sen. Hoe kun jij in het voort­ge­zet on­der­wijs (VO) her­in­tre­den?

Herintreden in het VO

In het VO bestaat een groot aantal vacatures voor tweedegraads docenten

Wat heb ik nodig om als herintreder in het onderwijs te starten?

Als do­cent is het be­lang­rijk dat jij goed met men­sen om kunt gaan. Be­hal­ve so­ci­a­le vaar­dig­he­den, heb jij een be­voegd­heid nodig – mooi, want als her­in­tre­der heb jij die al. Het juis­te mo­ment is nu, waar­om lees je hier.

Jij be­schikt als her­in­tre­der al over pe­da­go­gisch-di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den. Die moe­ten mis­schien op­ge­frist wor­den. De beste ma­nier om dat te doen is ge­woon me­ters maken. In de prak­tijk kom je alles tegen wat je nodig hebt, en de the­o­rie maak jij je­zelf weer eigen op het mo­ment dat jij het nodig hebt. Zo heb jij de boel weer com­pleet.

Wat verdien ik als starter, herintreder of zij-instromer in het onderwijs?

Wat jij gaat ver­die­nen is af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond en werk­er­va­ring. En óf jij gaat wer­ken in het voort­ge­zet on­der­wijs (VO) óf het mid­del­baar be­roeps­on­der­wijs (MBO), want hier gel­den twee ver­schil­len­de CAO’s. Kom jij als her­in­tre­der of zij-in­stro­mer wer­ken op school, dan is het sa­la­ris óók af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond en er­va­ring bui­ten het on­der­wijs.

Voorbeeld 1:
Stel..

.. jij bent stu­dent die een TOP-tra­ject doet, dan kom jij bin­nen in schaal LB, trede 1. Dat is een sa­la­ris van € 3.001,- bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij uit op € 3.086,- bruto per maand. Zie deze be­dra­gen als een on­der­grens, het is goed mo­ge­lijk om hoger dan trede 1 te star­ten.

Voorbeeld 2:
Stel..

.. jij hebt al 20 jaar werk­er­va­ring bij een bank en gaat als zij-in­stro­mer star­ten als do­cent Eco­no­mie, dan kun jij zelfs te­recht komen in schaal LB, trede 12. Dat komt in de CAO van 1 juli 2022 neer op € 4.573,- bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij dan uit op € 4.615,- bruto per maand. In­scha­ling wordt ui­ter­aard niet door ons maar door de school be­paalt. Daar­bij wordt ge­ke­ken naar jouw per­soon­lij­ke pro­fiel. Lei­dend blijft het be­leid van de school voor de de­fi­ni­tie­ve in­scha­ling.

Voorbeeld 3:
Stel..

.. jij hebt al 12 jaar werk­er­va­ring in het on­der­wijs, bent daar­na 10 jaar an­de­re din­gen gaan doen en gaat her­in­tre­den als do­cent Ne­der­land, dan kom jij hal­ver­we­ge of tegen het eind van de LB schaal. In de CAO van 1 juli 2022 is dat tus­sen € 3.500 en € 4.500 bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij uit op € 3.920 en € 4.615,- bruto per maand.

Hoeveel is mijn onderwijssalaris netto waard?

Het is een­vou­dig om hier te be­re­ke­nen wat jij per maand netto over­houdt na af­dracht van be­las­ting en pre­mies voor jouw so­ci­a­le ver­ze­ke­rin­gen. Let op: vul jouw part­ti­me sa­la­ris in als jij part­ti­me werkt.

Jij bent, als herintreder in het VO, het ontbrekende puzzelstuk in de onderbouw

Welke scholen nemen zij-instromers aan op vacatures?

Over­al wor­den zij-in­stro­mers aan­ge­no­men op open­staan­de va­ca­tu­res. Het hangt voor­al van jou af. Kun jij laten zien dat jij er klaar voor bent? In het mid­del­baar be­roeps­on­der­wijs kun jij het meest een­vou­dig in­stro­men. Wij maken graag ken­nis met jou om te horen hoe wij jou het beste kun­nen hel­pen.

Welke banen heeft Metafoor Onderwijs?

Alle banen zijn ge­schikt voor her­in­tre­ders, mits de school het wil. Voor zij-in­stro­mers geldt het­zelf­de. Met het ver­schil dat les­ge­ven als do­cent een be­voegd­heid vergt, die zij nog niet heb­ben. Zij-in­stro­mers kun­nen star­ten als ‘in­struc­teur’, en met de start van hun op­lei­ding voor les­be­voegd­heid door­stro­men naar de func­tie van ‘do­cent’. Denk met name aan va­ca­tu­res voor be­roeps­ge­rich­te vak­ken. Voor jou als her­in­tre­der be­staat dit ver­schil niet, want jij bent al be­voegd. In het VO lig­gen daar­om voor jou meer mo­ge­lijk­he­den, dan voor zij-in­stro­mers.

Valentijn Brandt
Auteur
Studeerde Fotografie in Den Haag en Sociologie in Nijmegen. Hier schrijft hij over HR strategie en ontwikkelingen in het MBO en VO onderwijs. Valentijn Brandt (Amsterdam, 1981) is vader van twee schoolgaande kinderen.
Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo