Blog

Zomeractiviteit: 5 Sporten

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 23-06-2021

Sporten als zomeractiviteit: Deze zomer is het maar de vraag of we de vakantie in het buitenland kunnen vieren. Het tempo waarmee de bevolking wordt gevaccineerd ligt behoorlijk hoog. Dit zorgt ervoor dat de overheid meer versoepelingen toelaat. Wij zijn daarom steeds meer en steeds vaker buiten te vinden.

Ontdek via de onderstaande links meer zomeractiviteiten!

5 x sporten als zomeractiviteit

Crossminton
Cross­min­ton, ook wel Speed­min­ton ge­noemd, is een com­bi­na­tie van ten­nis, bad­min­ton en squash. Je speelt het niet met de tra­di­ti­o­ne­le bad­min­ton shutt­le, maar met een Spee­der. Deze Spee­ders zijn klei­ner en zwaar­der dan de shutt­les die men bij bad­min­ton ge­bruikt. Cross­min­ton kan zowel bin­nen als bui­ten ge­speeld wor­den. Be­zoek je het strand of blijf je thuis? Je kan al­tijd een potje Cross­min­ton spe­len. Speel in jouw tuin, op de par­keer­plaats of in een park. De fa­na­tie­ke­lin­gen die echt een wed­strijd wil­len spe­len kun­nen een­vou­dig een speel­veld op­zet­ten. Ben je be­nieuwd naar de spel­re­gels en hoe een speel­veld er­uit­ziet? Be­kijk dan deze web­si­te. Met wie ga jij deze sport be­oe­fe­nen deze zomer?

Jeu de boules
Jeu de bou­les is een laag­drem­pe­li­ge zomeractiviteit. Of­fi­ci­eel heet de sport pe­tan­que, maar in Ne­der­land ge­brui­ken we de naam Jeu de bou­les. Er zijn geen dure at­tri­bu­ten of sport­kle­ding nodig om te be­gin­nen. Om te be­gin­nen heb je een klei­ne bal, het but, nodig. Daar­naast zijn er voor elke spe­ler ook nog een aan­tal gro­te­re bal­len nodig, dit zijn de bou­les. Voor of­fi­ciële wed­strij­den moe­ten de bou­les en but wel aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen. Kijk dan even on­li­ne en je vindt al een Jeu de bou­les set voor een zach­te prijs. Het speel­veld moet ook aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen. Het spel kan op elk ter­rein wor­den ge­peeld, maar de baan moet mi­ni­maal 4 meter breed zijn en 15 meter lang. De be­doe­ling van het spel is dat een spe­ler of team het but werpt. Daar­na pro­beert elke spe­ler zijn of haar bou­les zo dicht mo­ge­lijk bij het but te wer­pen. Neem een kijk­je op deze web­si­te voor een uit­ge­brei­de uit­leg van de spel­re­gels.

Padel
Nie­mand weet pre­cies hoe deze sport is ont­staan. We weten wel dat padel met on­ge­veer 18 mil­joen be­oe­fe­naars één van de snelst groei­en­de spor­ten ter we­reld is. Mis­schien heb je nog nooit van padel ge­hoord of heb je het al ge­speeld. De sport is een krui­sing tus­sen squash en ten­nis. Je speelt al­tijd met 4 spe­lers. Het veld heeft de­zelf­de in­de­ling als die van een ten­nis­veld maar is klei­ner van for­maat. Ook de spel­re­gels lij­ken op die van ten­nis. Het grote ver­schil is dat je ge­bruik mag maken van de muren om de bal terug te slaan. Dit as­pect le­vert vaak spec­ta­cu­lai­re rally’s op. Be­kijk hier de vol­le­di­ge spel­re­gels. Kan jij niet wach­ten om te be­gin­nen met spe­len? Zoek een pa­del­lo­ca­tie bij jou in de buurt en daag je vrien­den uit.

Suppen/ Supyoga
SUP staat voor Stand Up Padd­le. Bij deze zomeractiviteit is het de be­doe­ling dat je je­zelf staand voort­be­weegt over het water. Dit doe je met een grote surf­plank en een lange ped­del. Ie­der­een kan deel­ne­men aan deze sport, jong, oud, vrouw en man. Je kan al­leen sup­pen of ge­zel­lig samen. Tij­dens het be­oe­fe­nen van sup­pen ver­brand je veel ca­lo­rieën. Daar­naast train je elke spier in je li­chaam.
Om te sup­pen heb je een sup­board nodig. Deze zijn te huur bij ver­schil­len­de ver­huur­be­drij­ven en wa­ter­sport lo­ca­ties. Een board is ook te koop vanaf on­ge­veer €200,-. Daar­naast heb je een ped­del nodig en een zwem­vest. Een wet­suit wordt aan­ge­ra­den als het kou­der is. Ook is het mo­ge­lijk om even­tu­eel een helm te dra­gen.

Naast het nor­ma­le sup­pen be­staat er ook nog su­py­o­ga. Dit zijn yo­gales­sen op een wie­be­lend board, ba­lan­ce­rend op het water. Deze va­ri­ant klinkt mis­schien wel uit­da­gend, maar blijkt heel ont­span­nend te zijn.

Spikeball
Spi­ke­ball is een zomeractiviteit waar­bij je een bal heen en weer speelt tus­sen teams via een rond net dat op de grond is ge­plaatst, ver­ge­lijk­baar met een tram­po­li­ne. Via dit net wordt de bal ge­speeld van spe­ler naar spe­ler. Mee­st­al wordt een pot ge­speeld met vier spe­lers. Maar het spel kan ook met twee of zes spe­lers wor­den ge­speeld. Je speelt het spel in twee teams met een ge­lijk aan­tal spe­lers. Het doel van het spel is om als team de te­gen­stan­der te ver­slaan. Dit doe je door als team er­voor te zor­gen dat de te­gen­stan­der de bal niet meer in het net kan slaan. Wil je weten hoe dit in­ten­sie­ve spel pre­cies ge­speeld wordt en wat de be­no­digd­he­den zijn? Lees hier alles over Spi­ke­ball!

Ge­noeg keuze om je deze zomer eens he­le­maal uit te leven met sport! Hou onze web­si­te goed in de gaten. De ko­men­de weken plaat­sen wij nog meer leuke zo­mer­se ac­ti­vi­tei­ten.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo