Blog

Zomeractiviteit: 4 Uitjes in eigen land

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 07-07-2021

Uitjes in eigen land. Gezellige uitstapjes in de natuur. Genieten van een drankje op een terras. Of een buitenlands strand afstruinen onder de warmte van de zon. Iedereen is aan het aftellen. Want over enkele weken komt die welverdiende zomervakantie.

Alhoewel een groot aantal mensen op vakantie naar het buitenland gaat, is er zoals altijd een flinke groep die dat niet doen. Om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal gaat genieten van de zomermaanden zijn we deze serie blogs begonnen.

Ontdek via de onderstaande links meer zomeractiviteiten!

4 x uitjes in eigen land als zomeractiviteit

Amstelpark
Het Am­stel­park is een echt ver­ge­ten ju­weel­tje. Als men het over de par­ken in Am­ster­dam heeft wordt dit park vaak als laatst ge­noemd, ter­wijl het vol­gens vele het mooi­ste park van de stad is. Het park is 50 jaar ge­le­den ont­wik­keld voor de groot­ste tuin­bouw­ten­toon­stel­ling van de we­reld: De Flo­ri­a­de. Waar het park echt be­kend om staat, is de mo­ge­lijk­heid om er een com­pleet dagje uit van te kun­nen maken. Je treft er o.a. het Mid­get­Gold Am­stel­park, de Am­stel­trein, de stads­boer­de­rij en een reus­ach­ti­ge speel­tuin. Ui­ter­aard vind je er ook een di­ver­si­teit aan ho­re­ca ge­le­gen­he­den. Kort­om een echte aan­ra­der met voor ieder wat wils!

De Kemphaan
Wil je er een dagje op uit in Fle­vo­land? Dan is een be­zoek­je aan Stads­land­goed De Kemp­haan een must! Het is een prach­ti­ge plek mid­den in de na­tuur met be­ziens­waar­dig­he­den en ac­ti­vi­tei­ten voor jong en oud! Wil je door de hoge bomen heen slin­ge­ren? Dat kan in het klim­bos. Houd je meer van avon­tuur? Be­zoek dan zeker de Stads­sa­fa­ri! Tus­sen de ac­ti­vi­tei­ten door kan je bij­ko­men in één van de ho­re­ca­ge­le­gen­he­den. En mocht je tot slot ook nog aap­jes wil­len kij­ken? Dan be­zoek je als af­slui­ting Stich­ting Aap!

Archeon
Heb jij je wel eens af­ge­vraagd hoe Ne­der­land er in de mid­del­eeu­wen uit­zag? Of heb je wel eens een gla­di­a­tor ge­vecht wil­len mee­ma­ken? Dan moet je ab­so­luut op be­zoek bij Ar­che­on! In dit unie­ke open­lucht mu­se­um krijg je een on­ge­ken­de blik in de ge­schie­de­nis van Ne­der­land. Het park is op­ge­deeld in ver­schil­len­de pe­ri­o­des uit de Ne­der­land­se ge­schie­de­nis. Naast het zien van ge­bou­wen en ac­teurs zijn er ont­zet­tend veel leuke en the­ma­ti­sche ac­ti­vi­tei­ten. Zo kan je koken als een hol­be­wo­ner of mid­del­eeuw­se spel­le­tjes spe­len. Ar­che­on is een echte aan­ra­der als je iets edu­ca­tiefs wil com­bi­ne­ren met ver­maak!

Bloemenparadyske
Houd jij er van een mooi bloe­men­boe­ket samen te stel­len? Dan is pluk­tuin Bloe­men­pa­rays­ke de plek voor jouw. In de pluk­tuin kan je kij­ken en ge­nie­ten van al­ler­lei kleu­ri­ge bloe­men. Daar­naast ben je vrij om ze te pluk­ken en er een prach­tig boe­ket mee samen te stel­len. Naast de pluk­tuin is er ook een streek­markt, een bloe­men­thee huis en zijn er di­ver­se wan­del­rou­tes. Ook wor­den er the­ma­ti­sche work­shops ge­ge­ven. Kort­om voor elke bloe­men­lief­heb­ber wat wils.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo