Geplaatst op: 13-09-2022

Zij-instromen in het MBO

Vijf vragen en vijf antwoorden

Wil jij zij-instromen in het MBO? Het on­der­wijs zit te sprin­gen om per­so­neel. Als jij geen er­va­ring met of op­lei­ding voor het on­der­wijs hebt maar wel veel be­lang­stel­ling, dan is dit het juis­te mo­ment om je te mel­den. Als zij-in­stro­mer, ben jij deel van de op­los­sing voor het per­so­neels­te­kort en jij brengt er­va­ring van ‘bui­ten’ met jou mee. Hoe kun jij het mid­del­baar be­roeps on­der­wijs (MBO) in­stro­men?

Zij-instromen in het MBO

Het slaan van de brug tussen theorie en praktijk is de uitdaging in het MBO

Wat heb ik nodig om als zij-instromer in het onderwijs te starten?

Als do­cent is het be­lang­rijk dat jij goed met men­sen om kunt gaan. Be­hal­ve so­ci­a­le vaar­dig­he­den, heb jij een be­voegd­heid nodig – of ten­min­ste: je moet een start maken met het halen van een be­voegd­heid. Het juis­te mo­ment is nu, waar­om lees je hier.

Wij vin­den voor jou een plek waar jij die be­voegd­heid krijgt aan­ge­bo­den. Het helpt als jij jouw ge­schikt­heid kunt aan­to­nen met bij­voor­beeld er­va­ring als team­lei­der op jouw hui­di­ge werk of in vrij­wil­li­gers­werk als team­lei­der in sport of een an­de­re vrije­tijds­ver­e­ni­ging (mu­ziek, dans, the­a­ter, film- of lees­club). Je moet voor­al dur­ven: voor een groep dur­ven staan en ken­nis kun­nen over­bren­gen.

Wat verdien ik als starter, herintreder of zij-instromer in het onderwijs?

Wat jij gaat ver­die­nen is af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond en werk­er­va­ring. En of jij gaat wer­ken in het voort­ge­zet (VO) of het mid­del­baar be­roeps­on­der­wijs (MBO), want hier gel­den twee ver­schil­len­de CAO’s. Kom jij als her­in­tre­der of zij-in­stro­mer wer­ken op school, dan is het óók af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond en er­va­ring bui­ten het on­der­wijs.

Voorbeeld 1:
Stel..

.. jij bent stu­dent die een TOP-tra­ject doet, dan kom jij bin­nen in schaal LB, trede 1. Dat is een sa­la­ris van € 3.001,- bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij uit op € 3.086,- bruto per maand. Zie deze be­dra­gen als een on­der­grens, het is goed mo­ge­lijk om hoger dan trede 1 te star­ten.

Voorbeeld 2:
Stel..

.. jij hebt al 20 jaar werk­er­va­ring bij een bank en gaat als zij-in­stro­mer star­ten als do­cent Eco­no­mie, dan kun jij zelfs te­recht komen in schaal LB, trede 12. Dat komt in de CAO van 1 juli 2022 neer op € 4.573,- bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij dan uit op € 4.615,- bruto per maand. In­scha­ling wordt ui­ter­aard niet door ons, maar door de school be­paalt. Daar­bij wordt ge­ke­ken naar jouw per­soon­lij­ke pro­fiel. Lei­dend blijft het be­leid van de school voor de de­fi­ni­tie­ve in­scha­ling.

Voorbeeld 3:
Stel..

.. jij hebt al 12 jaar werk­er­va­ring in het on­der­wijs, bent daar­na 10 jaar an­de­re din­gen gaan doen en gaat her­in­tre­den als do­cent Ne­der­land, dan kom jij hal­ver­we­ge of tegen het eind van de LB schaal. In de CAO van 1 juli 2022 is dat tus­sen € 3.500 en € 4.500  bruto per maand in het VO. In het MBO kom jij uit op € 3.920 en € 4.615,- bruto per maand.

Hoeveel is mijn onderwijssalaris netto waard?

Het is een­vou­dig om hier te be­re­ke­nen wat jij per maand netto over­houdt na af­dracht van be­las­ting en pre­mies voor jouw so­ci­a­le ver­ze­ke­rin­gen. Let op: vul jouw part­ti­me sa­la­ris in als jij part­ti­me werkt.

Jij slaat, als zij-instromer in het MBO, die brug met gemak

Welke scholen nemen zij-instromers aan op vacatures?

Over­al wor­den zij-in­stro­mers aan­ge­no­men op open­staan­de va­ca­tu­res. Het hangt voor­al van jou af. Kun jij laten zien dat jij er klaar voor bent? In het MBO kun jij een­vou­dig in­stro­men omdat ze staan te sprin­gen om vak­men­sen. Wij maken graag ken­nis met jou om te horen hoe wij jou het beste kun­nen hel­pen.

Welke banen heeft Metafoor Onderwijs?

Alle banen zijn ge­schikt voor her­in­tre­ders, mits de school het wil. Voor zij-in­stro­mers geldt het­zelf­de. Met het ver­schil dat les­ge­ven als do­cent een be­voegd­heid vergt die jij nog niet hebt. Zij-in­stro­mers kun­nen star­ten als ‘in­struc­teur’ en met de start van hun op­lei­ding voor les­be­voegd­heid door­stro­men naar de func­tie van ‘do­cent’.  Denk aan de va­ca­tu­res voor be­roeps­ge­rich­te vak­ken. Omdat zij in het MBO di­rect toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben met de spe­ci­fie­ke werk­er­va­ring. In het MBO lig­gen daar­om voor jou meer mo­ge­lijk­he­den dan in het VO.

Valentijn Brandt
Auteur
Studeerde Fotografie in Den Haag en Sociologie in Nijmegen. Hier schrijft hij over HR strategie en ontwikkelingen in het MBO en VO onderwijs. Valentijn Brandt (Amsterdam, 1981) is vader van twee schoolgaande kinderen.
Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo