Blog

Week Tegen Pesten

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 30-09-2021

De week van 27 september tot en met 1 oktober is dit jaar benoemd tot de Week Tegen Pesten. Het motto van dit jaar is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Buitensluiten
Bui­ten­slui­ten is een ern­sti­ge vorm van pest­ge­drag. Bij een groep wil­len horen is één van de ba­sis­be­hoef­ten van de mens. Het niet bij een groep horen is een be­lang­rij­ke stres­sfac­tor die op ter­mijn kan zor­gen voor ach­ter­stand op ge­bied van so­ci­a­le en em­pa­thi­sche ont­wik­ke­ling.

Week Tegen Pesten
Tij­dens de Week Tegen Pes­ten wor­den scho­len, le­ra­ren en do­cen­ten on­der­steunt met in­spi­ra­tie, (les)ma­te­ri­aal en in­for­ma­tie om pes­ten tegen te gaan. Het voor­ko­men van pes­ten doe je het hele jaar. Door aan het begin van het school­jaar mee te doen met de Week Tegen Pes­ten zet je al­vast de po­si­tie­ve toon voor het ko­men­de school­jaar.

Verschil plagen en pesten
Is een op­mer­king over ie­mands haar of kle­ding pla­gen of pes­ten? Er is een dui­de­lijk ver­schil tus­sen pla­gen en pes­ten. Hier volgt een glo­baal over­zicht zodat je de ver­schil­len kan her­ken­nen.
Pla­gen ge­beurt vaak spon­taan, het duurt niet lang en ge­beurt niet dag in dag uit. Bij pla­gen ben je ge­lijk aan el­kaar, nie­mand is de baas. Ook lig­gen hier de rol­len niet vast. De ene keer plaagt de één, de an­de­re keer plaagt de ander. Daar­naast ge­beurt pla­gen zon­der ie­mand pijn te wil­len doen. Daar­om is het vaak leuk en grap­pig.

Bij pes­ten ben je niet ge­lijk aan el­kaar. De pes­ter is vaak ster­ker of ouder en heeft een grote mond. An­de­ren kij­ken vaak tegen de pes­ter op. Pes­ten ge­beurt ook vaak in een groep en tel­kens is de­zelf­de per­soon het slacht­of­fer. De pes­ter wil pijn doen, ver­nie­len of kwet­sen. Soms duurt het pes­ten weken of maan­den en zo­da­nig dat vol­was­se­nen het niet mer­ken.

Doet jouw school al mee aan de Week Tegen Pes­ten? Meld je aan op www.​wee​kteg​enpe​sten.​com. Op deze web­si­te kan je ook te­recht voor in­for­ma­tie, blogs en gra­tis les­ma­te­ri­aal om dit on­der­werp klas­si­kaal te be­han­de­len.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo