Blog

Verbinding is de basis van goed onderwijs

Door: Daan van Deventer | Gepubliceerd op: 28-02-2023

Deze blog gaat over ver­bin­ding in het onderwijs en is de af­slui­ting van onze fun­bru­a­ri reeks. Ver­bin­ding is de basis van goed on­der­wijs. Zon­der con­tact kom je ner­gens. Ver­bin­ding met je­zelf is be­lang­rijk om goed con­tact met een ander te krij­gen. Een ener­gi­zer kan hel­pen om con­tact met je­zelf te krij­gen.

Verbinding in het onderwijs

Wat betekent verbinding nou eigenlijk?

Waarom is verbinding belangrijk?
Als je ver­bin­ding er­vaart, is het fij­ner wer­ken. Zon­der ruis op de lijn, krijg je meer ge­daan. Ver­bin­ding ont­staat tus­sen men­sen wan­neer ze zich ge­zien en ge­hoord voe­len. Als jij een fijne ver­bin­ding er­vaart met de men­sen met wie jij werkt, helpt dat ook de pro­fes­si­o­ne­le re­la­tie. Naast dat je je met men­sen ver­bindt kan je je ook ver­bon­den voe­len met werk­zaam­he­den, een mis­sie of een ge­wenst re­sul­taat.

Hoe verbind je je met jezelf en met jouw leerlingen?

De verbinding met jezelf
Zoals we al­le­maal weten heb­ben we al­le­maal goede en min­de­re dagen. Da­ge­lijks staan we voor uit­da­gin­gen en het da­ge­lijks leven loopt niet al­tijd zoals voor­af be­dacht. Om vol­doen­de au­to­ri­teit in de klas te heb­ben, is ver­bin­ding met je­zelf be­lang­rijk. Dat be­te­kent dat je ook durft om je eigen emo­ties te voe­len. Merk op hoe je je fy­siek voelt. Wees je be­wust van je ge­dach­ten en ge­voe­lens zodat je je daar­door niet laat lei­den. Sta er­bo­ven en maak je ge­voe­lens even­tu­eel be­spreek­baar, zodat leer­lin­gen je kun­nen be­grij­pen.

Hoe verbind je je met leerlingen
Neem tijd om te vra­gen hoe het gaat met jouw leer­lin­gen. Als leer­kracht krijg jij zo in­for­ma­tie waar­op je kan in­spe­len. Bo­ven­dien geef je aan dat er ruim­te is voor ge­voe­lens van leer­lin­gen en wie zij zijn. Geef aan dat emo­ties er mogen zijn en dat ze een be­lang­rijk on­der­deel zijn van het leven en dat we er zijn om el­kaar ver­der te hel­pen. Zorg voor een goede ba­lans tus­sen de stof en ge­beur­te­nis­sen die zich voor­doen. Ze roe­pen emo­ties op en zorg daar­om dat je in staat bent om com­pas­sie te tonen.

Leer­lin­gen heb­ben be­hoef­te aan af­wis­se­ling in de les. Mo­men­ten van ont­span­ning zijn be­lang­rijk. Een ener­gi­zer kan bij­dra­gen aan een mo­ment van ont­span­ning in de les. Het kan die­nen als een mo­ment waar­op je je­zelf van een an­de­re kant kan laten zien en dat kan po­si­tief bij­dra­gen aan de re­la­tie die je met een klas of leer­lin­gen hebt.

Energizers

Ben jij na het lezen van dit stuk en­thou­si­ast ge­wor­den? Down­load dan Ener­gi­zers Fun­bru­a­ri Blog 4.​

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo