Spelen en bewegen is voor alle leeftijden

Funbruari blog 2
‘We stop­pen niet met spe­len omdat we oud wor­den, we wor­den oud omdat we stop­pen met spe­len.’ To­neel­schrij­ver Ge­or­ge Ber­nard Shaw sprak deze wijze woor­den, die van­daag nog steeds meer dan ac­tu­eel zijn. Of we nu vol­was­sen zijn of niet, in ie­der­een schuilt een be­hoef­te om te spe­len en ple­zier te maken. Daar­om is het leuk om af en toe een ener­gi­zer in de les te doen. Het zorgt voor ver­bin­ding met ons­zelf en el­kaar.

Bewegen is belangrijk voor je hersenen

Even ontspannen is belangrijk
Af­wis­se­ling is pret­tig in de les. Onze aan­dacht is be­perkt. Het kan fijn zijn om, als je merkt dat de ener­gie weg­zakt, iets ac­tiefs met leer­lin­gen te doen. Daar zijn ener­gi­zers bij uit­stek ge­schikt voor. Het haalt leer­lin­gen even uit hun hoofd en zorgt voor een ont­span­mo­ment. Hoe­wel er in het begin (voor­na­me­lijk door de ‘stoer­de­re’ leer­lin­gen) vaak weer­stand is, mer­ken le­ra­ren vaak dat naar­ma­te de ac­ti­vi­teit vor­dert het en­thou­si­as­me onder leer­lin­gen op­laait.

Bewegen is een must
Be­we­ging is goed voor de her­se­nen. Het ver­be­tert je ge­heu­gen en ver­min­dert stress. Daar­om kan het fijn zijn om wat ac­ti­vi­tei­ten in de les te bren­gen om leer­lin­gen te ac­ti­ve­ren. Een tip is om van te­vo­ren te laten weten dat je een ener­gi­zer gaat doen, zodat leer­lin­gen zich er men­taal op kun­nen voor­be­rei­den. Merk je dat de ener­gie in de klas aan­ge­naam is en dat je goed in de re­la­tie met jouw klas zit, dan is het leuk om de ener­gi­zer on­ver­wachts te doen. Zorg ech­ter dat het mo­ment juist is.

Beweging is nodig

Homo ludens
Spe­len speelt op meer­de­re vlak­ken in het leven van jon­ge­ren een be­lang­rij­ke rol. Het heeft niet al­leen in­vloed op de mo­to­ri­sche ont­wik­ke­ling, maar ook op de per­soon­lijk­heids­ont­wik­ke­ling, het so­ci­a­le en het emo­ti­o­ne­le vlak. Jon­ge­ren leren an­ti­ci­pe­ren, be­we­gen en ver­bin­din­gen leg­gen tus­sen den­ken en doen.

Balans in de les
Na­tuur­lijk hoef je niet elke week een ener­gi­zer te doen. Maar net zoals ze wor­den ge­bruikt in bu­si­ness mee­tings om tus­sen alle taaie stof door men­sen even te ac­ti­ve­ren waar­door ze ener­giek weer ver­der kun­nen, kan het in het on­der­wijs een­zelf­de doel die­nen. En waar­om zou je dat niet een met re­gel­maat te­rug­ke­rend on­der­deel van de school­dag maken?

Beweging anno 2023

Bewegen in tijden van mobieltjes, smartwatches en tablets
We leven in een tijd dat be­wust­wor­ding over het be­lang van be­we­gen steeds meer naar de voor­grond ver­schuift. Hoe vaak hoor je ie­mand niet zeg­gen, hoe­veel stap­pen de­ge­ne vol­gens zijn stap­pen­tel­ler nog moet zet­ten die dag. Smart­wat­ches geven aan dat het tijd is om op te staan en even te be­we­gen. Be­we­ging wordt in an­de­re woor­den steeds meer on­der­deel van een work­flow. Wat we er ook van vin­den, ook op school heb­ben we te maken met een work­flow en is het be­lang­rijk stil te staan bij een aan­ge­na­me on­der­bre­king en be­wust­wor­ding op het ge­bied van be­we­gen.

Energizers
En­thou­si­ast over spel in de klas? Down­load dan hier de ener­gi­zers. Deze maand zul­len wij elke week 3 ener­gi­zers met je delen.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo