Blog

IJsbrekers voor verse energie in de klas

Door: Daan van Deventer | Gepubliceerd op: 21-02-2023

Hoe krijg je meer energie in de klas? Een ijs­bre­ker ge­brui­ken we om het ijs te bre­ken. Om door de on­ge­mak­ke­lijk­heid heen te be­we­gen en uit je hoofd en ‘in ver­bin­ding’ te komen. Een op­recht com­pli­ment kan een goede ijs­bre­ker zijn. Je kan, mits de con­text het toe­staat, vra­gen naar ie­mands ge­luk­kig­ste mo­ment ooit. Je kunt over eten be­gin­nen of een spel doen om uit het hoofd en in de ver­bin­ding te komen. Een ener­gi­zer kan die­nen als een goede ijs­bre­ker.

Energie in de klas

Even het ijs breken

Soms is het nodig even het ijs te breken
Het ijs bre­ken be­te­kent let­ter­lijk: de eer­ste moei­lijk­he­den uit de weg rui­men. De uit­druk­king is ont­leend aan het bre­ken van het ijs door een schip­per in de win­ter. Vaar­wa­ter wordt open­ge­bro­ken waar­door an­de­re sche­pen kun­nen vol­gen. IJs­bre­ken wordt ook wel ge­bruikt om een pijn­lijk stil­zwij­gen te door­bre­ken.

Het ijsbreken in de klas
Her­ken je dat, dat er even geen fut is in de klas? Er heerst een ener­gie­lo­ze sfeer. Op zo’n mo­ment kan het fijn zijn om even het ijs te bre­ken. Een ener­gi­zer is hier­voor een ui­ter­ma­te han­dig mid­del. Dat is ook de reden dat voor­af­gaand aan een brain­storm­ses­sie vaak een ener­gi­zer wordt ge­daan. De deel­ne­mers voe­len zich vaak een beet­je on­ge­mak­ke­lijk, maar het is wel fijn om even het ijs te bre­ken om men­sen even uit hun hoofd te halen en in ver­bin­ding met el­kaar te bren­gen.

Eilandjes

Het belang van verbinding in de klas
Zoals wij al­le­maal wel her­ken­nen heb­ben we in het on­der­wijs vaak te maken met ei­land­jes. De ‘ons kent ons’ men­ta­li­teit. Ener­gi­zers kun­nen wor­den ge­bruikt om deze men­ta­li­teit te door­bre­ken. Omdat het, mits goed ge­leid, een an­de­re kant van ie­mand kan be­lich­ten. Het is dus be­lang­rijk om de si­tu­a­tie goed te be­ge­lei­den.

Het creëren van een veilige situatie
Het is ui­ter­aard be­lang­rijk, voor­dat je start met een ener­gi­zer, de si­tu­a­tie in de klas vei­lig is. Daar­om is het be­lang­rijk om van te­vo­ren af­spra­ken te maken. Het is im­mers be­lang­rijk dat het voor ie­der­een een suc­ce­s­er­va­ring wordt. Er­vaar je dat de klas druk is en heb je niet he­le­maal het ge­voel dat je de les kan stu­ren? Zorg dan eerst voor een vei­li­ge si­tu­a­tie, zodat je de ener­gi­zer goed kan uit­leg­gen of sla de ener­gi­zer over. Zoals je weet is het be­lang­rijk om ka­ders en dui­de­lijk­heid te schep­pen. Zodat stu­den­ten weten wat er van ze wordt ver­wacht en het spel of ac­ti­vi­teit goed kan ver­lo­pen.

Energizers
Ben jij na het lezen van dit stuk en­thou­si­ast ge­wor­den over spel in de klas down­load dan hier de ener­gi­zers.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo