Blog

De Metafoor Zomerquiz: Win een fantastisch zomerpakket!

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 17-06-2022

De zomer is voor veel men­sen het fa­vo­rie­te sei­zoen. Ui­ter­aard mede door de va­kan­tie die erbij hoort. Er zijn ook men­sen die he­le­maal niks met de zomer heb­ben. De één denkt aan ge­zel­li­ge ter­ras­jes, mooie stran­den, een blau­we zee en een va­kan­tie naar het bui­ten­land. De ander denkt aan een ver­schrik­ke­lij­ke be­nauwd­heid, vre­se­lij­ke mug­gen of an­de­re in­sec­ten en li­ters zweet.

Doe mee met de Metafoor Zomerquiz en win een fantastisch zomerpakket!

Hoe dan ook de zomer is bijna of­fi­ci­eel be­gon­nen in Ne­der­land. Nog maar een aan­tal weken wer­ken en de scho­len slui­ten hun deu­ren voor een wel­ver­dien­de zo­mer­va­kan­tie. Voor­dat we echt he­le­maal kun­nen ont­span­nen zet­ten we jul­lie brein op een ont­span­nen­de ma­nier nog even aan het werk. Doe mee met onze Me­ta­foor Zo­mer­quiz!

Wat weet jij allemaal over de zomer?
Er is geen beter mo­ment om de Me­ta­foor Zo­mer­quiz te pu­bli­ce­ren. Met deze zon­ni­ge dagen en warme tem­pe­ra­tu­ren raken we al­le­maal in de zo­mer­stem­ming. Maar wat weet je nou al­le­maal over de zomer? Weet jij bij­voor­beeld de reden waar­om de maand au­gus­tus die naam heeft ge­kre­gen? Vrij­wel ie­der­een is wel eens ge­be­ten door een mug. Maar wat weten we nou al­le­maal over deze in­sec­ten? En wie open­de bij­voor­beeld de eer­ste ijs­sa­lon?

Tij­dens de quiz krijg je ver­schil­len­de vra­gen. Al­le­maal met een zo­mers thema. Weet jij ze al­le­maal goed de te be­ant­woor­den? Dan maak je kans op een prij­zen­pak­ket!

Wat kan je winnen?
Laat je voor-, ach­ter­naam en e-mail­adres ach­ter om kans te maken op het goed ge­vul­de Me­ta­foor zo­mer­pak­ket. Dit zo­mer­pak­ket bevat ar­ti­ke­len die jij deze zomer zeker gaat ge­brui­ken. Blijf je deze zomer in Ne­der­land of kies je voor een va­kan­tie in het bui­ten­land? Dat maakt niet uit. Ons zo­mer­pak­ket komt zeker goed van pas!

De winnaar

De win­naar is al be­kend­ge­maakt. Mee­doen mag na­tuur­lijk al­tijd al voor het ple­zier!

Doe hier mee met de Me­ta­foor Zo­mer­quiz.

Veel suc­ces!

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo