Blog

Beweging als basis voor een goede energie in de klas

Door: Daan van Deventer | Gepubliceerd op: 07-02-2022

FUNBRUARI BLOG 1
Ener­gie is de basis van alle ac­ti­vi­tei­ten en daar­om is het be­lang­rijk. Iets kan ener­gie kos­ten of iets kan ener­gie op­le­ve­ren. Be­we­ging zorgt voor meer ener­gie. Ga lek­ker dan­sen of doe een aan­tal yoga-oe­fe­nin­gen in je eigen woon­ka­mer, ga wan­de­len, hard­lo­pen of doe een an­de­re ac­ti­vi­teit. Be­we­ging haalt je uit je hoofd en brengt je in je li­chaam. Het kan nut­tig en leuk zijn om af en toe een ‘ener­gi­zer’ in de les te doen. Een ener­gi­zer is een spel dat je met de klas doet om ener­gie en af­wis­se­ling in de les te bren­gen.

Het belang van energie om te kunnen functioneren

Energie is nodig om je goed te voelen
Zon­der ener­gie voe­len we ons sloom en snel geïrri­teerd. Van­we­ge een slech­te door­bloe­ding heb­ben we het ook snel koud. Het is dus be­lang­rijk om aan ener­gie te komen en goed voor ons­zelf zor­gen is daar­om be­lang­rijk. Moei­te op werk of veel pie­ke­ren kan erg veel ener­gie kos­ten en je op ter­mijn lus­te­loos maken. Door goed voor je­zelf te zor­gen krijg je ener­gie en dat is be­lang­rijk om goed werk te le­ve­ren.

Hoe om te gaan met energie in de klas?

Neem de drukte niet over
Je kent het wel, soms loopt een les soe­pel en heb je de aan­dacht van de klas. Een vol­gend mo­ment is de ener­gie hoog en is het moei­lijk de klas te ma­na­gen en weer een vol­gend mo­ment is de ener­gie laag en is de klas niet voor­uit te bran­den. Jij bent als le­raar de­ge­ne die de con­tro­le in de klas heeft en daar­om wil je de sfeer in de klas aan­voe­len. Van daar­uit maak jij be­slis­sin­gen die er­voor zor­gen dat de les ver­loopt zoals jij dat wilt. Jij ma­na­get ener­gie!

Hoe las­tig het soms ook is om rus­tig te blij­ven. Het is een voor­waar­de voor een goede les. Leer­lin­gen pro­be­ren do­cen­ten al­tijd uit. Je wilt dan rus­tig en ade­quaat re­a­ge­ren. Soms kan je een si­tu­a­tie aan met slechts een blik en soms moet je een con­se­quen­tie ver­bin­den aan een actie. Neem de druk­te niet over.

‘Het wordt een pan. In een pan kan ik niet leren.’ ~ Jan Wol­ters

De leraar als rots
Jij bent als do­cent het mid­del­punt van de les (als je daar­voor kiest). Het creëren van een vei­li­ge om­ge­ving be­te­kent dat je ener­gie ma­na­get, soms deel je een sanc­tie uit en soms geef je een com­pli­ment. Als je wil dat leer­lin­gen het ac­cep­te­ren is het nood­za­ke­lijk dat je de over­hand hebt en be­grijpt waar­om je op een be­paald mo­ment in tijd be­paal­de keu­zes maakt.

Positieve energie
Het is leuk om re­gel­ma­tig wat po­si­tie­ve ener­gie in de groep te gooi­en. Dat kan span­nend zijn, ook voor leer­lin­gen. Maar het mo­ti­veert wel! En soms moet je even door die on­ge­mak­ke­lijk­heid heen. We zijn men­sen en we moe­ten aan el­kaar wen­nen. Het leuke van po­si­tie­ve ener­gie in de groep gooi­en is dat het een kant laat zien die je graag laat zien en het biedt basis voor po­si­tief con­tact met de klas. Ui­ter­aard is een ener­gi­zer slechts een oe­fe­ning die je hier­voor kan ge­brui­ken maar zijn er tal van din­gen die je kan doen om aan de re­la­tie met jouw klas te wer­ken.

Energizers
En­thou­si­ast over spel in de klas? Down­load dan hier de ener­gi­zers. Deze maand zul­len wij elke week 3 ener­gi­zers met je delen.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo