Geplaatst op: 12-12-2018

Arbeidsmobiliteit in het onderwijs

De ar­beids­markt is in be­we­ging, maar hoe is het in het on­der­wijs? Het zal je niet ver­ba­zen maar de ar­beids­mo­bi­li­teit in het on­der­wijs is erg laag. Slechts 1% van de do­cen­ten maakt jaar­lijks de over­stap naar een an­de­re on­der­wijs­sec­tor. Ge­mid­deld gaat het bij het po en vo om on­ge­veer 500 per­so­nen en bij het mbo om on­ge­veer 300 per­so­nen. Op het to­ta­le aan­tal le­ra­ren (ruim 251000 po, vo en mbo) zijn dit zeer be­schei­den aan­tal­len.

Arbeidsmobiliteit in het onderwijs

Heb­ben do­cen­ten het zó naar hun zin bin­nen hun hui­di­ge sec­tor of kij­ken ze niet voor­bij de ho­ri­zon? Ik denk het laat­ste. Als we kij­ken naar het be­drijfs­le­ven zien we dat me­de­wer­kers ge­mid­deld zeven jaar werk­zaam zijn in de­zelf­de func­tie. Hoe komt het dat er zo wei­nig be­we­ging is in het on­der­wijs? Wat kun­nen we daar­aan doen? En bij wie ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid om hier iets aan te doen?

Arbeidsmobiliteit in het onderwijs stimuleren

Ar­beids­mo­bi­li­teit in het onderwijs is ge­zond. Dat moet eerst er­kend wor­den. Het is ge­zond voor de do­cent, de school en uit­ein­de­lijk ook voor de leer­ling of stu­dent. Want een do­cent die niet meer op zijn plek zit, kan niet het op­ti­ma­le uit zich­zelf en zijn/haar leer­lin­gen halen. Het doel van ar­beids­mo­bi­li­teit is men­sen van werk naar werk be­ge­lei­den. Vaak wordt mo­bi­li­teit te laat in­ge­zet. Bij­voor­beeld als een do­cent ziek is uit­ge­val­len. Het is de taak van HR, team­lei­ders en de do­cent om in ge­sprek te gaan over de loop­baan­mo­ge­lijk­he­den. Het komt re­gel­ma­tig voor dat do­cen­ten zich niet vei­lig voe­len om hun loop­baan­wen­sen te be­spre­ken met hun team­lei­der. Ze kie­zen vaak voor de ‘vei­li­ge route’. En veel do­cen­ten zijn zich niet eens be­wust van de loop­baan­mo­ge­lijk­he­den in het on­der­wijs. Praat daar­om met an­de­re do­cen­ten, team­lei­ders of met HR.

Wat zijn mogelijke loopbaanopties?

Kijk eens voor­bij de ho­ri­zon! Waar lig­gen jouw am­bi­ties? Waar krijg je ener­gie van? Weet je het ant­woord niet? Ga op on­der­zoek uit! Een an­de­re lo­ca­tie/om­ge­ving of een an­de­re on­der­wijs­sec­tor kan jou weer nieu­we ener­gie geven. Ga naar een open dag of neem eens kijk­je in de keu­ken bij een an­de­re school. Kom in be­we­ging!

Van het HBO naar het MBO

Het succesverhaal van Belinda

Na zes­tien jaar wer­ken in het hbo was Bel­in­da toe aan iets nieuws. Niet al­leen een nieu­we school, maar ook een an­de­re on­der­wijs­sec­tor. Ze oriënteer­de zich op di­ver­se on­der­wijs­sec­to­ren zoals het vo en mbo. Als do­cent En­gels, waar vol­doen­de vraag naar is, zou je den­ken dat ze snel een an­de­re baan had. Maar de vo en mbo scho­len zaten niet op haar te wach­ten. Ze had geen er­va­ring met mbo doel­groe­pen en ze be­schikt niet over een eer­ste- of twee­de­graads be­voegd­heid. Maar hoe zit het dan met die 16 jaar er­va­ring, een mas­ter in En­gels, een mas­ter in on­der­wijs­kun­de en een be­voegd­heid om in het hbo les te geven?

Bel­in­da sol­li­ci­teer­de op een va­ca­tu­re do­cent En­gels bij Me­ta­foor On­der­wijs. Eén van onze on­der­wijs re­crui­ters ging met haar in ge­sprek. We be­spra­ken met haar wat haar mo­ti­va­tie is om in het on­der­wijs te wer­ken. Hoe staat ze voor de klas, welke mid­de­len zet zij in om de les­sen aan­trek­ke­lijk te maken, hoe zorgt ze voor een goede sfeer in de klas, enz. Maar nog be­lang­rij­ker, wat wil Bel­in­da? Ze werkt graag met jong­vol­was­se­nen, ze houdt van prak­ti­sche les­sen en ze vindt be­ge­lei­ding erg be­lang­rijk. Dit sluit goed aan bij de doel­groep in het mbo. Wij gin­gen voor haar op zoek naar dé baan voor Bel­in­da.

Bevoegdheid is niet alles

Bij Me­ta­foor On­der­wijs kij­ken we niet al­leen naar de be­voegd­heid maar ook naar de be­kwaam­heid en mo­ti­va­tie van de do­cent. Door onze ken­nis en ons uit­ge­brei­de net­werk van scho­len von­den we een pas­sen­de baan voor haar bij het Ho­ri­zon Col­le­ge, een mbo-school in Noord-Hol­land. De kern van dit suc­ces­ver­haal is dat er meer­de­re wegen zijn die naar Rome lei­den. Het be­gint met de be­wust­wor­ding dat je het niet meer naar je zin hebt. Er is meer voor­bij de ho­ri­zon, be­perk je niet al­leen tot het be­ken­de en het ver­trouw­de! Lees hier meet over het verhaal van Belinda!

Vraag vrijblijvend loopbaanadvies aan
Het nieu­we jaar staat voor de deur. Een mooi mo­ment om te re­flec­te­ren op jouw loop­baan. Weet je nog niet zo goed wat je wilt? Neem dan con­tact op met Me­ta­foor On­der­wijs. Onze re­crui­ters den­ken graag met je mee! Ben je be­nieuwd naar onze werk­wij­ze en or­ga­ni­sa­tie? Neem een kijk­je op onze op Lin­kedIn.

Zorgen over het lerarentekort?

Le­ra­ren zijn er ge­noeg, ze staan al­leen niet voor de klas. Meer weten? Lees het blog.

Lerarentekort bestaat niet

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo